Chlorek amonowy

Sole amonowe wywołują kwasicę metaboliczną, gdyż jon amonowy może być w organizmie donatorem jonu wodorowego. Kanaliki nerkowe reagują na kwasicę metaboliczną wzmożonym wytwarzaniem amoniaku. Przez kilkanaście godzin, a nawet przez parę dni, wydala się zwiększona ilość chlorku sodowego i wody.

Moczopędne działanie chlorku amonowego (Ammonium chloratum) ulega jednak osłabieniu w chwili, gdy nerka wytworzy amoniak w ilości, która równoważy zakwaszenie wywołane podawanymi dawkami soli amonowej.

Leave a Reply