Leki sympatykomimetyczne

Rozkurczowy wpływ na oskrzela wywierają leki |3-adrenergiczne. Unerwienie spastyczne oskrzeli związane jest bowiem z receptorami w ich ściankach – pobudzenie receptora (i2 powoduje rozkurcz oskrzeli.

Idealnym związkiem broncholitycznym tej grupy byłby lek działający wyłącznie na receptory (52. W tab. 10.1 zestawiono leki rozszerzające oskrzela, także sympatykomimetyki – z uwzględnieniem innych działań.

W stanach skurczowych oskrzeli wskazane są więc leki z przewagą działania na receptor |32. Wybiórczość działania na receptor (ł2 zwiększa się w kolejności: izoprenalina (pobudza rec. ^ i |32 w jednakowym stopniu), orcyprenalina (działa także na rec. pi – pobudzenie serca), salbu- tamol, fenoterol (wybiórcze działanie na rec. (32). Im bardziej wybiórcze działanie na receptor (32, tym mniejsze niekorzystne działanie na serce. Najczęściej stosuje się leki sympatykomimetyczne w aerozolu do wdychania, ponadto niektóre z nich w tabletkach i we wstrzyknięciach.

Leave a Reply