Preparat i dawkowanie

– 1. Vitaminum E (Tocopherol0) – kaps. 100 mg, krople po 300 mg w ml, amp. 30 lub 300 mg. Stosuje się doustnie 200-300 mg/24 h, domięśniowo 30 mg/24 h, a w cięższych przypadkach 300 mg/24 h.

Witaminy K są pochodnymi 1,4-naftochinonu. Wyosobniono je z zielonych części roślin, w których powstają w procesie fotosyntezy (witamina Kj – filochinon) oraz z gnijących ryb (witamina K2 – menachinon). Obie naturalne witaminy mają łańcuch boczny C3 pierścienia naftochi- nonu. Okazało się jednak, że łańcuch boczny nie jest niezbędny do usunięcia objawów awitaminozy K. Syntetyczny 2-metylonaftochinon (witamina K3 – menadion) odznacza się podobnymi do naturalnych witamin właściwościami. Witamina K2 jest syntetyzowana przez bakterie przewodu pokarmowego, co stanowi główne źródło witaminy K u człowieka. W przeciwieństwie do witamin naturalnych, sole lub estry witamin syn-tetycznych są w wodzie rozpuszczalne.

Read the rest of this entry »

Glukagon

Glukagon i hormon glukagonopodobny (GLH) mają działanie hiperglike- miczne. Glukagon jest łańcuchowym peptydem, zawierającym 29 aminokwasów, o m.cz. 3485,. który jest wytwarzany przez komórki (5 wysp trzustki, natomiast GLH jest wytwarzany przez komórki błon śluzowych żołądka i dwunastnicy.

Zawartość glukagonu w osoczu na czczo wynosi u| człowieka 1-3 ng/ml (mierzone radioimmunologicznie). Działanie hiperglikemiczne glukagonu jest związane głównie z pobudzeniem wątrobowej glikogenolizy i odbywa się przez aktywację cykla- zy adenylowej, nagromadzenie 3′,5′-AMP i uczynnienie fosforylazy glikogenu. Glukagon w przeciwieństwie do adrenaliny nie aktywuje fosforylazy glikogenowej w mięśniach, jednak podobnie jak adrenalina, glukagon może zwiększać kurczliwość mięśnia sercowego.

Read the rest of this entry »

Działanie farmakologiczne ACTH

Podczas steroidogenezy stymulowanej przez ACTH szybko zużywają się nadnerczowe zapasy kwasu askorbowego. Zmniejszenie zawartości kwasu askorbowego w korze nadnerczy po podaniu ACTH jest czynnikiem ograniczającym skuteczność terapeutyczną tego peptydu. Celowe jest podawanie dużych dawek kwasu askorbowego podczas leczenia ACTH.

Mniej ważnymi komórkami efektorowymi dla ACTH są lipocyty i me- lanocyty. ACTH, działając bezpośrednio na tkankę tłuszczową, aktywuje mobilizację lipidów, lipolizę wewnątrzkomórkową i uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych do krwi. U płazów ACTH, działając na melano- cyty, wywołuje ciemnienie skóry, podobnie jak hormon melanolorowy. Oba działania ACTH odbywają się poprzez aktywację tworzenia się cyklicznego 3′,5′-AMP w komórce.

Read the rest of this entry »

Etysteron

Etysteron i jego pochodne działają słabo gestagennie i słabo androgen- nie. Niektóre pochodne etysteronu ulegają aromatyzacji w pierścieniu A cykloperhydrofenantrenu, dając steroidy o słabym działaniu estrogen- nym. Pochodne etysteronu dobrze się wchłaniają z przewodu pokarmowego.

Etysteron (Ethisteron) stosuje się w postaci lingwetek 4-5 razy dziennie po 25 mg. Oprócz etysteronu i jego 6-metylowej pochodnej (Dimethisterone0) stosuje się również pochodne 17a-etynylo-19-nortestosteronu. Głównym lekiem tej grupy jest noretyndron, czyli noretysteron. Noretyndron i inne pochodne 19-nortestcsteronu (testosteron bez atomu węgla C-19) wchodzą w skład doustnych preparatów złożonych o działaniu antykoncepcyjnym, gdyż wywierają szczególnie silny hamujący wpływ na czynność gonadotropową przysadki. Takimi lekami są izomer noretyndronu z przesuniętym podwójnym wiązaniem z pozycji A4 do pozycji A5<10>, czyli no- retynodrel, oraz dioctan 3-hydroksylowej pochodnej noretyndronu, czyli etynodioi. Etynodiol działa gestagennie 5 razy silniej niż noretyndron, a także ma mniej działań niepożądanych niż związek macierzysty. Ge~ stageny tej grupy są pozbawione właściwości wirylizujących.

Read the rest of this entry »

Względna siła działania furosemidu

Lek stosowany jest głównie w leczeniu choroby nadciśnieniowej. Działanie obniżające ciśnienie krwi 2,5 mg indapamidu jest równe 50 mg hy- drochlorotiazydu. Ponadto lek ten jest stosowany w leczeniu obrzęków w przebiegu niewydolności krążenia oraz marskości wątroby. Siła działania moczopędnego indapamidu w dawce 2,5 mg jest równa 100 mg hy- drochlorotiazydu.

Read the rest of this entry »