Spironolaktony

Spironolaktony są związkami działającymi antagonistycznie w stosunku do aldosteronu i dezoksykortykosteronu na dalszą część nefronu. Jako lek moczopędny oszczędzający potas jest najczęściej stosowany spiro- nolakton (Aldactone), czyli octan y-laktonu kwasu 17-hydroksy-7-merkap- to-3-okso-17a-pregn-4-eno-21-karboksylowego.

Mechanizm działania. Punkt uchwytu działania spironolaktonu znajduje się w kanalikach dalszych, gdzie blokuje on receptor aldosteronu, z którym w warunkach prawidłowych łączy się ten mineralokortykoste- roid. Brak regulacyjnego wpływu aldosteronu na czynność nefronu objawia się jako zwiększone wydalanie jonów sodowych i chlorkowych oraz zatrzymanie w organizmie jonów potasowych i amonowych. Zwiększonemu wydalaniu jonów sodowych i chlorkowych towarzyszy diureza wodna. Spironolakton jest jednak słabym lekiem moczopędnym, a jego względna siła działania wynosi zaledwie 2% pierwotnie przesączonego moczu. Zahamowanie wydalania jonów potasowych (działanie oszczędzające potas) może prowadzić do hiperkaliemii.

Losy w organizmie. Spironolaktony dobrze się wchłaniają z przewodu pokarmowego. Działanie leku występuje późno ze względu na jego quasi hormonalny mechanizm działania.

Leave a Reply